تعیین تکلیف مجری جوانِ رسانه ملی برای دولت!

 

 

غرب همان پیشنویس ۶ماه قبل که بسیاری از تحریمها باقی میماند را روی میز گذاشته وگفته فقط ٧٢ساعت برای احیای برجام فرصت هست!

نباید این توافق ضعیف امضا شود تا مشخص شود این غرب است که برای تعادل بازار نفت  به توافق نیاز دارد نه ایران. وگرنه “نقطه ماکسیمم” تاثیر تحریم بر ایران تمام شده.

تعیین تکلیف مجری جوانِ رسانه ملی برای دولت!

دیدگاهتان را بنویسید