فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی

بلکه حتی بعضی از این لغزشها، لازم است، زیرا مهارتهای فردی در پی این خطاها به دست میآید. وی به پدران توصیه می کند: پدران باید باتوجه به وضعیت اجتماعی امروز، بحث اینترنت و آموزش های غیرمستقیمی که از سوی رسانه ها به کودک داده می شود، سعی کنند دیدگاه های خشک را برای تربیت … ادامه

وظیفه و نقش پدر در تربیت فرزندان

آمارهای نگرانکنندة آسیبها و انحرافات اجتماعی، حساسیت همه را برانگیخته و آنان را با این پرسش اساسی مواجه کرده که چه کاری باید انجام دهند؟ لفظ «رحمت» در آیه شریفه در برگیرنده همه کارهای پسندیده مربوط به دین و دنیاست و شخص از پروردگار خویش درخواست مینماید، آنگونه که پدر و مادر نسبت به کارهای … ادامه

نقش پدر در تربیت فرزند به چه میزان است؟

خشم مردم روسو را ناگزیر به فرار دوباره کرد و در سال ۱۷۶۵ به انگلستان روی آورد و نزد دیوید هیوم (به انگلیسی: David Hume)، نویسنده و فیلسوف انگلیسی پناه یافت. بعد از مدتی از ژنو و برن فرار کرد و در گوشه ای که متعلق به پادشاه پروس یعنی «فردریک دوم» بود مستقر شد … ادامه

باشد والدین در تربیت فرزندان موفقتر خواهند بود

بنابراین تنبیه و مجازات نخستین عامل تربیتی در اسلام نیست، بلکه ابزاری است که در صورت سودمند واقع نشدن رفق و محبت در ایجاد عادات خوب به کار میآید. در واقع روسو شفقت را یکی از مهمترین اجزای روابط دوستانه میان مردم و نظم اجتماعی موفقیتآمیز تلقی میکند. همچنین قواعد بینالمللی موجود در این حوزه … ادامه

وظیفه و نقش پدر در تربیت فرزندان

تنبیه شکلی از تربیت است که امروزه بی تاثیر است. او با خدمتکاری بی سواد به نام ترزه آشنا شد و بقیه عمر خویش را با او گذراند. او در مقاله خود با استدلال به این پرسش پاسخ منفی داد و جایزه را از آن خویش کرد. چند سال بعد، چندین مقاله و کتاب نوشت … ادامه

هرم در فنگ شویی : انرژی درمانی به کمک هرم انرژی – فنگ شویی ایران

پس از این گفتن، کشف اینکه قانون راز در محل کار شما در زندگی شماست، باید یک دلیل عالی برای جشن گرفتن باشد! به همین دلیل است که جهان چنین مکان بی نهایت زیبایی است. به لحاظ اساسی، تمام افکار در نهایت تبدیل به اتفاقات می شوند. اینکه آیا ما آن را آگاهانه یا ناخودآگاه … ادامه

میتوانید انرژی درمانی یا درمانگری را کار کنید

3- قابل اطمینان بودن: نیروگاه می تواند در طول سال فعال باشد و به دلیل قرار گرفتن روی منبع سوخت، مشکلات مربوط به قطع نیروی محرکه در نتیجه ی بدی هوا، بلایای طبیعی و یا تنش های سیاسی را ندارد. بطور کلی مخازن زمین گرمایی با دمای بین 65 تا 150 درجه سانتیگراد برای تولید … ادامه

در مدیتیشن و انرژی درمانی کاربرد های فراوانی دارد

شما همچنین میبایست شخصا خوشی، شادی، و آرامش را احساس، و سراسر وجودتان را از آنها پر کنید، درحالیکه به زمین برکت میدهید. مردم را در حال تبسم و سرشار از خوشی، ایمان، امید، و آرامش تجسم کنید. از آنجا که مدیتیشن یک وسیله قدرتمند در برقراری یک آرامش جهانی میباشد، استاد چوا اجازه داده … ادامه

فایل صوتی موسیقی درمانی اتصال به انرژی کائنات

اما در بیشتر موارد به پرتودرمانی نیز نیاز خواهد بود. این دردها گاهی به ستون فقرات و گاهی نیز به عضلات بازمیگردد. امواج فراصوت میتواند به شل شدن عضلات سفت و دردناک کمک کند و عضلات و بافتهای نرم را گرم میکند. امواج فراصوت میتوانند به شل شدن عضلات سفت و دردناک کمک کنند و … ادامه

انرژی درمانی ؟

اگر از طریق شما می آید و شما به منبع بی نهایت و هوشمند احترام می گذارید، همیشه برای درخواست وجود دارد و هرگز فرار نخواهید کرد. همیشه حق انتخاب خواهید داشت. ما در دنیای فیزیکی هستیم تا یاد بگیریم قرار است زندگی به خوبی پیش برود. ما به اینجا آمده ایم تا یاد بگیریم … ادامه